วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดระบบประสาท


ข้อสอบระบบประสาท 
1. ไขสันหลังจะทำหน้าที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มา
กระตุ้นโดยไม่ได้รับคำสั่งจากสมองได้หรือไม่
ก. ได้ เพราะมีเซลล์ประสาทนำคำสั่งอยู่ด้วย
ข. ได้ เพราะมีเซลล์ประสาทที่เป็นสีขาวและสีเทา
อยู่ด้วย
ค. ไม่ได้ เพราะมีแต่เซลล์ประสาทนำคำสั่ง
แต่ไม่มีเซลล์ประสาทรับความรู้สึก
ง. ไม่ได้ เพราะไขสันหลังจะต้องทำงานร่วมกับ
สมองเท่านั้น

2. ข้อใด กล่าวผิด จากความเป็นจริง
ก. การดื่มสุราจะทำให้เกิดอันตรายกับอวัยวะ
ข. ควรใช้สายตากับแสงที่เพียงพอ
ค. หลีกเลี่ยงสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์
นาน ๆ
ง. ถ้าระบบประสาทผิดปกติต้องรีบแก้ไข
ด้วยตนเองก่อน แล้วดูอาการ


3. อวัยวะที่เป็นศูนย์กลางควบคุมภารกิจทุกอย่าง
ของร่างกาย คือข้อใด
ก. เซลล์ประสาท
ข. ไขสันหลัง
ค. สมอง
ง. ถูกทุกข้อ

4. ส่วนประกอบสำคัญของระบบประสาทคือข้อใด
ก. สมอง
ข ไขสันหลัง
ค. เส้นประสาท
ง. ถูกทุกข้อ

5. เมื่อนักเรียนถูกเข็มตำแล้วรู้สึกเจ็บการรู้สึกเจ็บ
เป็นผลจากการสั่งงานของศูนย์ประสาทประเภทใด
ก. ศูนย์ประสาทภายในไขสันหลัง
ข. ศูนย์ประสาทภายในซีรีเบลลัม
ค. ศูนย์ประสาทภายในซีรีบรัม
ง. ศูนย์ประสาทภายในไฮโพธาลามัส


7. ประสาทสมองมีกี่คู่
ก. 31   ข. 12
ค. 13   ง. 30


9. ใยประสาทที่ทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทไปยัง
เซลล์ประสาทอื่น ๆ คือข้อใด
ก. เดนไดร์ท
ข. แอกซอน
ค. ทาลามัส
ง. พอนส์

10. สมองส่วนใดทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็น
การได้ยิน
ก. สมองส่วนหน้า
ข. สมองส่วนกลาง
ค. สมองส่วนท้าย
ง. ประสาทสมอง

8. การกระทำทุกข้ออยู่ภายใต้การควบคุมของระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ยกเว้น ข้อใด
ก. ขนลุก ข. ปัสสาวะ
ค. วิ่ง ง. เห็นเธอแล้วหัวใจเต้นแรง

6. ซีรีเบลลัม ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและประสาน
ในการทรงตัวอยู่ในสมองส่วนใด

ก. สมองหน้า ข. สมองส่วนกลาง
ค. สมองส่วนท้าย ง. ถูกทุกข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น